KEHUJAHAN MAQASID AL-SYARI’AH DALAM FILSAFAT HUKUM ISLAM

  • Zarul Arifin Islamic Institute of Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Keywords: Maqashid Al Syariah, Filsafat, Hukum Islam

Abstract

ABSTRAK

Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat hukum (al-syâri’) dengan suatu tujuan bagi kemashlahatan manusia itu sendiri secara keseluruhan, yakni untuk menjaga eksistensi, mengembangkan baik kualitas maupun kuantitas), baik material maupun spiritualnya, yang dalam kepustakaan Hukum Islam disebut maqâshid al-syarị’ah. Sejak dikonstruksi di masa awal, khususnya abad pertengahan,  maqâshid al-syarị’ah terus digali oleh para pakar Hukum Islam sehingga terus mengalami perkembangan. Untuk menegakkan maqâshid al-syarị’ah itulah sehingga dilakukan ijtihad dari waktu ke waktu yang dikembangkan melalui metode tertentu.  Sementara maqāsid syari’ah adalah sebuan teori pendekatan filsafat hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum yang dalam istilah Syatibi disebut dengan al-Nazar fi al-Ma’ālat menempakan maqāsid syari’ah sebagai bentuk pengekspresian penekanan hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi. Untuk melihat urgensi maqāsid syari’ah dalam ijtihad, maka seseorang harus memiliki dua kriteria yaitu dapat memahami maqāsid syari’ah secara sempurna dan adanya kemampuan untuk menarik kandungan hukum atas dasat pengetahuan dan pemahaman maqāsid syari’ah dengan bantuan pengetahuan bahasa Arab serta al-Qur’an dan hadis.

Keyword. Maqashid Al Syariah, Filsafat, Hukum Islam

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd al-Salam, Izzuddin, Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
Anshori, Abdul Ghofur, Filsafat Hukum: Sejarah Aliran dan Pemaknaan. Cet. 2; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
Ash Shiddieqiy, M. Hasbi, Falsafah Hukum Islam Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi. Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Basyir, Ahmad Azhar, Pokok-pokok Persoalan tentang Filsafat Hukum Islam. Yogyakarta: FH. UII, 1984.
Djamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Cet. 1; Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
al-Ghazali, Al-Mustasyfa min ‘Ilm al-‘Ushul. Kairo: al-Amiriyah, 1412.
Khallaf, ‘Abdul al-Wahhab, Masadir al-Tasyri’ al-Islami fima la Nassa fih. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
_______,‘Ilmu Usul al-Fiqh. Jakarta: al-Majlis al-A’la al-Indunisi li al-Da’wah al-Islamiyyah, 1972.
_______, Ilm Usul al- Fiqh terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Ilmu Ushul Fiqh. Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994.
al-Kurdi, Ahmad al-Hajj, Al-Madkhal al-Fiqhi: Al-Qawa’id al-Kulliyah. Damsyik: Dar al-Ma’arif, 1980.
Minhajuddin, Sistimatika Filsafat Hukum Islam: Ibadah, Mu’amalah, Perkawinan, Jinayah, Perdilan dan Keadilan. Cet. 1; Ujung Pandang: Ahkam, 1996.
Qardhawi, Yusuf, Madkhal Li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyyah. terj. Ade Nurdin dan Riswan, Membumikan Syari’at Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia. Cet. 1; Bandung: Mizan Pustaka, 2003.
al-Qaradhawi, Yusuf, Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syariah (Baina al-Maqas}id al-Kulliyyah wa Al-Nusus al-Juz’iyyah. (Mesir: Dar Al-Syuruq, 2006), terj. Arif Munandar Riswanto, Fiqih Maqasid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
al-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, Al-Ijtihad: al-Nas, al-Waqi’i, al-Maslahah. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, Ijtihad: antara teks, realita dan Kemaslahatan Sosial. Jakarta: Erlangga, 2002.
Suratmaputra, Ahmad Munif, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam. Cet.1; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
al-Syatibi, Abi Ishak Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnathi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.
Tihami, M.A., dan Sohari Sahrani, FikihMunakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Usman, Suparman, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Cet. 2; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
Yasid, Abu, Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat Jakarta: Erlangga, 2007.
Published
2020-12-15