HADIS DALAM PANDANGAN MUHAMMAD NAS}R AL-DI>N AL-ALBA>NI

  • Muhammad Nizar UIN Surabaya
Keywords: Pemikiran, Albani, hadis

Abstract

Hadis merupakan salh satu disiplin keilmuan yang menjadi pusat perhatian yang melahirkan beberapa tokoh yang melahirkan gagasan dan pemikiran kontemporer dalam bidang hadis. Seperti halnya Muhmmad Nas}r al-Di>n al-Alba>ni>, salah satu tokoh yang mencurahkan hidupnya mengkaji bidang hadis. Beberapa buah pemikirannya ini dianggap kontroversial karena sangat berlawanan dengan mayoritas ulama hadis pada umumnya. Selain kontroversi, ia juga dinilai tidak konsisten dalam menetapkan sebuah kualitas hadis. Namun, berbagai stereotype yang disematkan pada albani, ia tetap dianggap sebagai salah satu tokoh pembaharu dalm bidang kajian hadis. Namun, dari kejeniusannya ini, al-Alba>ni> banyak menuai kritikan dari beberapa ulama sezamannya dan juga setelahnya. Dikarenakan ia tidak mempunyai guru langsung dalam belajar ilmu hadis dan juga dalam menetapkan status hadis pun terjadi sebuah pertentangan (ta’a>rud}) dengan mayoritas ulama.

Downloads

Download data is not yet available.

References

al-‘Aizuri, Abd a-Rahma>n bin Muhammad. Juhu>d al-Alba>ni> fi al-Hadi>th Riwayatan wa Dirayatan. Riyad: Maktabah al-Rushd, Cet. 1, 1427 H

al-Ans}a>ri, Isma>’i>l Ibn Muhammad. Tas}h}i>h h}adi>th s}ala>t al-Tara>wi>h} ‘Ithri>n Raka’at wa al-radd ‘ala> al-Alba>ni> fi> Tad}’i>fih (Riya>d}: Maktabah al-Ima>m al-Sha>fi’i>, 1988

al-‘Ala>wanah, Ahmad. al-‘Ulama> al-‘Arab al-Mu’a>s}iru>n wa Ma>li Maktaba>. Beirut: Da>r al-Basha>ir al-Islamiyyah, 2011

al-Albani, Muhammad Na>s}r al-Di>n. Silsilah al-Ah}a>di>th al-D}a’i>fah wa al-Maud}u>’a>h wa Atharuha> al Sayyi’ fi al-Ummah. Vol. 13. Riya>d}: Da>r al-Ma’a>rif, cet. 1, 1412 H

______________________________. Tamamul Minnah Komentar dan Koreksi Secara Ilmiah Terhadap Kitab Fiqh Sunnah Karya Sayyid Sabiq, terj: Afifuddin Sa’id. Vol.1. Tegal: Maktabah Salafy Press, 2002

al-‘Ali, Ibra>hi>m. ‘Ulama> wa Mufakkiru>n Mu’a>s}iru>n, Vol 12. Dimshq: Da>r al-Qolam, T.t

‘Aqi>l, ‘Abd Allah Ibn. al-Ima>m al-Alba>ni>: Duru>s wa Mawad}: Maktabah Ma>lik Fahd al-Wat}i>nah Athna> al-Nathr, 2008

al-Hadi>thi, Abdullah Hasan. Athar al-H{adi>th al-Nabawy al-Shari>f fi Ikhtila>f al-Fuqaha>. Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, cet. 1, 2005

al-Mis}ri, Abu> al-Ashba>l Ahmad Ibn Sa>lim. Shadha>ra>h al-Bala>ti>n min Siyar al-‘Ulama> al-Mu’a>s}iri>n. Riya>d: Da>r al-Kaya>n, 2006

Qa>dir, Abu> Yah}ya> Zakariya Ibn Ghulam. Al-Alba>ni> wa Manhaj al-Aimmah al-Mutaqaddimi>n fi ‘Ilm al-Hadi>th. Riyad}: Maktabah al-Ma’arif, Cet. 1, 1431 H

al-Qa>simi>, Muhammad Jama>l al-Di>n. Qawa>’id al-Tah}di>th min Funu>n Mus}t}alah} al-H{adi>th. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th

al-Shaiba>ni, Muhammad bin Ibra>hi>m. Hayah al-Alba>ni wa A al-‘Ulama> ‘alaih. t.tp: Maktabah al-Sadda>wi>, cet. 1, 1407 H

Syuhbah, Muhammad bin Muhammad Abu. Al-Wasi>t} fi ‘Ulu>m wa Must}ola>h al-H{adi>th. Jeddah : ‘Alam al-Ma’rifah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, Cet. 1, 1403 H/1983 M Zahwu, Muhammad Abu. Al-H{adi>th wa al-Muh{addithu>n . Riyadh: Al-Ri’asah al-‘Ammah li Idarat al-Buhuts al-‘Ilmiyah wal Ifta’ wa al-Da’wah wa al-Iryad, 1404 H/1984 M

T}alib. Nu>r al-Di>n. Maqa>lah al-Alba>ni>. Riya>d}: Da>r At}las, 2000

al-Zuhail, Wahbah. al-Waji>z fi Us}u>l al-Fiqh . Damaskus : Da>r al-Fikr, Cet. 1, 1419 H

http://id.wikipedia.org/wiki/Albania.di akses tanggal 25 Mei 2017
Published
2019-11-02
How to Cite
Nizar, M. (2019). HADIS DALAM PANDANGAN MUHAMMAD NAS}R AL-DI>N AL-ALBA>NI. Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam, 4(2), 28-48. Retrieved from http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/altsiq/article/view/456
Section
Articles